ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΜΑΣ

Το σύστημά μας

Το πρόγραμμα σπουδών μας, άρτιο και επικαιροποιημένο, εδράζεται στην πρωτότυπη παρουσίαση, στη συστηματική ταξινόμηση και στη λογική διασύνδεση του γνωστικού υλικού, που επιτρέπουν τον μετασχηματισμό των παρεχόμενων πληροφοριών σε στέρεα γνώση, την κάλυψη πιθανών κενών και την ανάπτυξη των επιθυμητών δεξιοτήτων.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ-1

ποιότητα

programmatismos - Το σύστημά μας | Eidenai

προγραμματισμός

Βασικός πυλώνας της προσπάθειάς μας είναι η συγκρότηση της κατάλληλης ομάδας εργασίας, στο πλαίσιο της οποίας:

 • ευνοείται η συνεργασία·
 • διατυπώνονται εποικοδομητικές απορίες·
 • ενισχύεται η αλληλεπίδραση·
 • διαμορφώνεται μέτρο σύγκρισης για την επίδοση κάθε μαθητή·
 • αναπτύσσεται υγιής ανταγωνισμός που συντελεί στην αυθυπέρβαση.

Η διδακτική μας προσέγγιση είναι κατάλληλα οργανωμένη, ώστε οι μαθητές και οι γονείς τους να γνωρίζουν από την αρχή του σχολικού έτους με ακρίβεια:

 • πότε θα ολοκληρωθεί η ύλη κάθε κεφαλαίου·
 • πότε θα διεξαχθούν διαγωνίσματα·
 • πότε θα ανατεθούν επαναλήψεις και πώς θα κλιμακωθούν.

Ταυτόχρονα, κάθε μαθητής μας αξιολογείται διαρκώς ώστε να λάβει την ιδιαίτερη υποστήριξη που ενδεχομένως χρειάζεται για να νιώσει ασφαλής και να διαγράψει ανοδική πορεία.

Σε αυτό το πλαίσιο, λαμβάνεται μέριμνα, ώστε:

 • να του ανατεθούν επιπλέον ασκήσεις εμπέδωσης της ύλης στα σημεία όπου νιώθει ανασφάλεια ή εμφανίζει αδυναμίες·
 • να αναδιαμορφωθεί το πρόγραμμα των διαγωνισμάτων του ανάλογα με τις προσωπικές ανάγκες του·
 • να παρακολουθήσει ιδιαίτερα ενισχυτικά μαθήματα.

Η συστηματοποίηση της διδακτικής διαδικασίας, η κλιμάκωση των απαιτήσεων και η διαρκής επικοινωνία με τους γονείς διαμορφώνουν ένα κλίμα λελογισμένης πίεσης που αποτρέπει την ασυνέπεια χωρίς να διακυβεύεται το ανθρώπινο πρόσωπο της συνεργασίας μας.

eksatomikefsi - Το σύστημά μας | Eidenai

εξατομίκευση

EL